Certyfikacja FSC® w praktyce

FSC to międzynarodowa organizacja non-profit, której głównym celem jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie.

Certyfikacje FSC® umożliwiają podmiotom gospodarczym i konsumentom podejmowanie świadomych decyzji podczas dokonywania zakupów produktów wyprodukowanych na bazie surowców leśnych i tworzą pozytywne, proekologiczne zmiany na rynkach związanych z wytwarzaniem i stosowaniem drewna.

FSC® prowadzi globalny system certyfikacji lasów z dwoma kluczowymi komponentami: zarządzanie lasem i łańcuch dostaw, umożliwiając identyfikowanie drewna, papieru i innych produktów wytwarzanych z drewna pozyskanego w dobrze zarządzanych lasach.

Rodzaje certyfikacji FSC®

Certyfikacja gospodarki leśnej

O certyfikację gospodarki leśnej ubiegać się mogą właściciele lasów i zarządzający, działający zgodne z wymogami Zasad i Kryteriów FSC® oraz z obowiązującymi krajowymi standardami. Certyfikacja jest świadectwem mówiącym o właściwym i długoterminowym zarządzaniu lasem przez jej posiadacza. Obejmuje ona kontrolę dokonywaną przez niezależną organizację w celu sprawdzenia, czy zarządzanie to spełnia międzynarodowe i uzgodnione na szczeblu krajowym standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Produkty leśne mogą być oznaczane etykietą FSC®, co gwarantuje, że pochodzą z właściwie eksploatowanego lasu.

Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu (FSC® CoC)

Konsumenci zwracają coraz większą uwagę na to, czy kupowane produkty są wytwarzane z poszanowaniem prawa i z dbałością o środowisko naturalne. FSC® CoC umożliwia firmom wykorzystanie etykiety FSC® na produktach, co informuje o ich właściwym, zgodnym z wymogami systemu FSC®, pochodzeniu.

Posiadanie certyfikacji FSC® CoC świadczy bardzo często o wiarygodności przedsiębiorstwa na rynkach w krajach o szczególnej świadomości ekologicznej i społecznej. Uzyskanie tego certyfikatu jest też dobrym sposobem na wykazanie zgodności z polityką zamówień w sektorze publicznym i prywatnym, która wymaga stosowania materiałów pochodzących z odpowiedzialnych źródeł.

Certyfikacja drewna kontrolowanego

Controlled Wood Certification wydawany przez FSC® pozwala firmom unikać kategorii drewna, które są uważane za niedopuszczalne i nie mogą być stosowane w produktach oznaczonych etykietą FSC® Mix.

Drewno kontrolowane przez FSC® to drewno pierwotne lub włókno drzewne, które zostało pozytywne zweryfikowane i nie należy do żadnej z poniższych kategorii:

  • drewno pozyskane nielegalnie,
  • drewno pozyskiwane z naruszeniem prawa,
  • drewno pozyskane w lasach, w których wartości ochrony środowiska są zagrożone przez wadliwe zarządzanie,
  • drewno pozyskane w lasach przekształcanych z lasów naturalnych na plantacje,
  • drewno z lasów, w których sadzi się genetycznie zmodyfikowane drzewa.

Ścinanie drzew

Etykiety systemu FSC® na gotowych produktach

FSC 100%             drewno, z którego wykonano produkt pochodzi z lasów certyfikowanych w systemie FSC.

FSC RECYCLED      całość drewna lub papieru, z którego wykonano produkt, pochodzi z odzysku.

FSC MIX                 drewno wykorzystane do wykonania produktu pochodzi z materiałów z certyfikatem FSC, z recyklingu, albo z drewna kontrolowanego.

Sprzedawcy detaliczni, którzy nie posiadają certyfikatu w systemie FSC CoC, a sprzedają certyfikowane produkty, mogą wnioskować o prawo do wykorzystania logotypu FSC w celu promowania sprzedawanych produktów z certyfikatem FSC.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UZYSKANIA CERTYFIKATÓW FSC®

Podnoszenie standardów gospodarowania zasobami leśnymi.

Certyfikacja FSC® to jedyny na świecie system wspierany przez ekologiczne organizacje pozarządowe takie, jak Greenpeace i WWF. Jest wzorcem i punktem odniesienia dla wszystkich zajmujących się gospodarką leśną na całym świecie.

Korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa.

Na całym świecie egzekwowane są coraz surowsze wymogi dotyczące odpowiedzialnej polityki zakupowej. W związku z tym certyfikacja w systemie FSC®, będąca świadectwem zachowywania najwyższych standardów, umożliwia wszystkim podmiotom branży drzewnej dostęp do nowych rynków i bogatej bazy klientów, generując dzięki temu wyższe przychody.

Umacnianie więzi z klientami.

Certyfikacja dodaje marce wiarygodności przez przekazanie klientom informacji o właściwym pochodzeniu produktów. Fakt ten ma pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa, stwarzając nowe możliwości w obszarze działań marketingowych.

Ochrona ekosystemów leśnych.

Standardy FSC® są przeciwne nielegalnemu pozyskiwaniu drewna i doprowadzaniu do degradacji obszarów leśnych. Podmioty posiadające certyfikację przyczyniają się do ochrony lasów, a co za tym idzie do zmniejszania wpływu zmian klimatu na środowisko człowieka.

Certyfikacja pomaga spełniać wymogi prawa.

W Unii Europejskiej, USA i Australii obowiązują przepisy, które zakazują obrotu i wykorzystywania w celach produkcyjnych i inwestycyjnych nielegalnie pozyskiwanego drewna. Poszanowanie tych wymogów to podstawa certyfikacji w systemie FSC®, a uczestnictwo w systemie gwarantuje zminimalizowanie ryzyka kontaktu z drewnem pozyskiwanym z naruszeniem prawa.

Dla Handlu © 2017